williamlam2004的诗集序言


williamlam2004的诗集

williamlam2004的诗集诗词列表


湘鄂六天遊 (216) 河南名山遊 (206) 登八仙嶺数字歌 (205)
元陽梯田觀日出不果 (200) 悼寰叔 (192) 閑遊台山那琴 (187)
登富士山頂觀日出 (174) 惠東龜灣遊 (172)

william lam诗集

williamlam2004的诗集(8)