williamlam2004的诗集序言


williamlam2004的诗集

williamlam2004的诗集诗词列表


湘鄂六天遊 (204) 河南名山遊 (191) 登八仙嶺数字歌 (190)
元陽梯田觀日出不果 (179) 悼寰叔 (179) 閑遊台山那琴 (166)
登富士山頂觀日出 (161) 惠東龜灣遊 (160)

william lam诗集

williamlam2004的诗集(8)