williamlam2004的诗集序言


williamlam2004的诗集

williamlam2004的诗集诗词列表


登八仙嶺数字歌 (410) 惠東龜灣遊 (408) 湘鄂六天遊 (358)
閑遊台山那琴 (355) 元陽梯田觀日出不果 (355) 河南名山遊 (341)
悼寰叔 (314) 登富士山頂觀日出 (290)

william lam诗集

williamlam2004的诗集(8)