echeng的诗集序言


echeng的诗集

echeng的诗集诗词列表


[满江红 岳飞] (5958) [满江红 文天祥] (3899) [水调歌头 中秋说] (3672)
[沁园春 中国] (3642) [沁园春 毛润之] (3506) [鹊桥仙 七夕] (3306)
西湖 (2999) [念奴娇 峨眉山] (2925) [菩萨蛮 复时] (2894)

莪程诗集

echeng的诗集(9)   山水情韵(5)